TEST - YÜZDE PROBLEMLERİ - Matematik Canavarı


REKLAM

27 Kasım 2016 Pazar

TEST - YÜZDE PROBLEMLERİ


YÜZDE PROBLEMLERİ


BASİT YÜZDE HESAPLARI1. Bir sınıfta matematik dersinden başarı göste­renler % 60, bu dersten 8 in üstünde not alan­lar, başarı gösterenlerin %20 sidir. Aynı sınıfta, coğrafya dersinden başarı gösterenler % 90 dır. Bu sınıfta coğrafya dersinden başarı gösterenlerden matematik notu 8 in üstünde olanlar, en az yüzde kaçtır?

A) 10    B) 8   C) 6    D) 4    E) 22. 0,008 hangi sayının yüzde 40 ı dır?

A) 0,0002      B) 0,002     C) 0,0032
D) 0,032       E) 0,023. Bir sınıfta 40 erkek öğrenci vardır. Erkek öğrencilerin 32 si, kızların ise %70 i matematik dersinden başarılıdır. Tüm sınıfın %75 i bu derste başarılı olduğuna göre sınıf mevcuttur kaçtır?

A) 74     B) 76     C) 78     D) 80     E) 824. Bir satıcının tanesini 2000 liraya mal ettiği bir koli bardağın yarısı taşıma sırasında kırılmıştır. Bu satıcı kalan bardakların tanesini 3000 liradan satmıştır. Buna göre, maliyet üzerinden, sonuçtaki kar-zarar durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) %50 kâr     B) %25 kâr     C) %50 zarar
D) %25 zarar      E) Ne kâr, ne zarar5. Haftalık harçlığının %10 nunu biriktiren bir öğrencinin 6 hafta sonunda 90 000 TL si olmuştur. Bu öğrencinin haftalık harçlığı kaç TL dir?

A) 80 000       B) 90 000      C) 100 000       D) 120 000     E) 150 000


6.  Binde 4 ü 7 olan sayı kaçtır?

A) 1700      B) 1750       C) 1800      D) 1850      E) 19007. Buğdaydan ağırlığının %80 i kadar un, undan da ağırlığının %120 si kadar hamur elde edilmektedir. Buna göre, 480 kg hamur elde etmek için kaç kg buğday gereklidir?

A) 600    B) 540     C) 500     D) 480    E) 4508. %25 i kız öğrenci olan bir sınıfa 10 kız öğrenci daha katıldığında, sınıftaki kız öğrenci oranı %40 olmuştur. Buna göre, sınıftaki erkek öğrenci sayısı kaçtır?

A) 25    B) 30     C) 35       D) 40     E) 459. % 24 ü 86424 olan sayı kaçtır?

A) 360100       B) 354196       C) 320120
D) 36100         E) 3601010. Bir miktar pastanın 3/5 ini İlknur, geriye kalanını da Buse yemiştir. İlknur'un yediği pasta, Buse'nin yediği pastanın % kaçı kadar fazladır?

A) 65     B) 60   C) 50     D) 40     E) 3011. a sayısı b sayısının %16 sı, b sayısı da c sayısının %25 i dir. Buna göre, a sayısı c sayısının yüzde kaçıdır?

A) 8    B) 6    C) 5    D) 4   E) 3

12. Bir gezi grubundaki bayanların sayısı erkeklerin sayısının %40 dir. Bu grupta bulunan bayanların sayısı 20 den fazla olduğuna göre, erkeklerin sayısı en az kaçtır?

A) 55    B) 54   C) 50    D) 44    E) 33


13. A torbasındaki topların %64 ü, B torbasındaki topların da %36 sı beyazdır. Bu iki torbadaki topların tümünün %48 i beyaz olduğuna göre, A torbasındaki top sayısının, B torbasındaki top sayısına oranı kaçtır?

A) 1/2     B) 1/4     C) 3/4     D) 4/5      E) 5/6


İÇ-DIŞ YÜZDE HESAPLARI14. Bir satıcı bir malı %10 karla 99 liraya, başka bir malı da %10 zararla 99 liraya satılıyor. Satıcının bu iki alışveriş sonucundaki kâr-zarar durumu nedir?

A) 2 lira kârlı       B) 2 lira zararlı
C) 4 lira kârlı       D) 4 lira zararlı
E) Ne kârlı ne de zararlı15. Bir kalem ile bir silginin toplam fiyatı 750 kuruştur. Kalemin fiyatı silginin fiyatının iki katıdır. Kalemin fiyatı %10 artırılır, silginin fiyatı %20 azaltılırsa, kalem ile silginin toplam fiyatı kaç kuruş olur.

A) 825    B) 750    C) 700    D) 660   E) 55016. Ucuzluk yapan bir mağaza, fiyatlarda % 25 indirim yapıyor, ilk hafta satışın az olduğunu görünce ikin­ci hafta indirimli fiyatlar üzerinden % 20 indirim daha yapıyor. Mağaza sahibinin yaptığı tüm indi­rim yüzde kaçtır?

A) 32,5   B) 35   C) 37,5  D) 40  E) 42,517. Bir satıcı bir malı yüzde 20 karla satarken, satış fiyatı üzerinden yüzde 20 indirim yaparak 384 liraya satıyor. Bu malın maliyeti kaç liradır?

A) 410    B) 400   C) 380    D) 370    E) 36018. Bir bakkal bir miktar baharatı etiket fiyatının %40 eksiğine almış ve etiket fiyatının %10 eksiğine satmıştır. Bakkal bu satıştan % kaç kar etmiştir?

A) 25     B) 30     C) 40     D) 45     E) 5019. Bir işyerinde günlük ücret zammı için seçenek vardır. Birincisi net 90 lira, ikincisi günlüğün %15 i dir. Bu işyerinde günlüğü a lira olan bir işçi 90 liralık zammı, b lira olan da %15 lik zammı tercih etmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) a<600<b      B) a<900<b       C) a<b<900
D) 900<a<b      E) b<800<a20. Bir fabrikada aynı malı üreten üç makine, bir günde x, y ve z miktarda mal üretebiliyor. x miktarda üretim yapan makinenin kapasitesi %20 artırılıp, y ve z miktarda üretim yapan makinelerin kapasiteleri %5 er azaltılırsa günlük üretim miktarı değişmiyor. Buna göre x, y ve z arasında nasıl bir bağıntı vardır?

A) x=4(y+z)      B) 2x=y+z       C) 4x=y+z       D) x=2(y+z)       E) x=y+z21. %15 zararla 170 liraya satılan bir mal %15 karla satılsaydı kaç liraya satılırdı?

A) 220    B) 221    C) 225    D) 230    E) 240
22. Aynı evi paylaşan bir grup öğrenci 120 000 lira kira giderini eşit olarak bölüşüyorlar. Eve bir arkadaşları daha yerleşince kişi başına düşen kira gideri %25 azalıyor. Buna göre son durumda kişi başına düşen ev kirası kaç liradır?

A) 15 000       B) 20 000       C) 24 000
D) 30 000       E) 40 00023. Bir mal etiket fiyatı üzerinden %6 indirim yapılarak 37 600 liraya satılmıştır. Bu malın etiket fiyatı kaç liradır?

A) 38 400       B) 39 600       C) 40 000
D) 44 400    E) 46 20024. Bir malın etiket fiyatı, maliyeti üzerinden %40 karla hesaplanmıştır. Bu mal, etiket fiyatı üzerinden %15 indirimle satılırsa, elde edilen kar yüzde kaç olur?

A) 30     B) 27     C) 25     D) 22      E) 1925. Bir  satıcı, elindeki   malın önce % 5 ini, daha  sonra da   kalan   malın % 10 nünü  satmıştır. Buna göre başlangıçtaki  malın yüzde  kaçı  satılmamıştır?

A) 84    B) 84,5    C) 85    D)  85,5    E)  8626. Yıllık enflasyon oranı iki basamaklı bir sayı olan bir ülkede, a liraya satılan bir malın fiyatı satıştan bir yıl sonra en az kaç lira olur?

A) 2a  B) 195a/100   C) 9a/5    D) 3a/2   E) 11a/1027. Bir lastik   çekilip  uzatıldığında  boyu % 110   artıyor. Buna göre, çekilmiş halde 0,63 metre olan lasti­ğin çekilmeden önceki  boyu kaç metredir?

A) 0,22      B) 0,24       C) 0,27    D) 0,30      E) 0,33
28. Etiket fiyatı 312 000 lira olan bir ayakkabı, indirimli satışlarda 299 000 liraya satılarak maliyet fiyatına göre, %5 daha az kar elde edilmiştir. Buna göre, ayakkabının indirimli satıştaki kar oranı maliyet fiyatı üzerinden yüzde kaçtır?

A) 5      B) 10     C) 15      D) 20     E) 25


29. Bir kırtasiyeci elindeki kalemlerin 60 tanesini %10 kârla, geriye kalanları da %30 kârla satıyor. Kırtasiyecinin bu satışın sonucundaki kârı %25 olduğuna göre, %30 kârla kaç kalem satmıştır?

A) 180    B) 150   C) 100   D) 80   E) 60


30. Maliyeti a lira olan bir gömlek %30 karla (3a-510 000) liraya satılmıştır. Bu gömleğin maliyeti kaç liradır?

A) 210 000      B) 240 000       C) 250 000
D) 300 000      E) 340 00031. Bir mal a liradan satılırsa %20 kar, b liradan satılırsa %10 zarar edilmektedir. Buna göre a/b oranı kaçtır?

A) 4/5      B) 3/5      C) 5/4      D) 3/4      E) 4/332. Etiket fiyatı maliyet üzerinden %5 karla he­saplanan bir malın indirimli fiyatı etiket fiyatından 75 000 TL azdır. Bu mal indirimli fiyatla satıldığında maliyet üzerinden %20 zarar edildiğine göre, malın maliyeti kaç TL dir?

A) 200 000    B) 250 000    C) 300 000   D) 350 000    E) 400 00033. x liraya alınan bir mal %60 karla 3x-140 000 liraya satılmıştır? Bu satıştan kaç lira kar edilmiştir?

A) 60 000    B) 65 000    C) 70 000
D) 75 000    E) 80 000
34. Bir malın etiket fiyatı üzerinden %25 indirim yapıldığında satıcının kârı %35 olduğuna göre, satıcı etiket fiyatını yüzde kaç kârla hesaplamıştır?

A) 80    B) 75    C) 70    D) 65    E) 6035. Bir üreticinin brüt ücretinden bu ücretin yüzde 30 u, yüzde 5 i ve binde 4 ü olmak üzere üç ayrı kesinti yapılmaktadır. Bu üreticinin net ücreti 32 300 000 TL olduğuna göre, brüt ücret kaç TL dir?

A) 40 000 000     B) 45 000 000
C) 50 000 000     D) 55 000 000
E) 60 000 00036. Bir musluk boş su deposunu 15 saatte doldurmaktadır. Musluktan birim zamanda akan su miktarını %25 azalırsa boş su deposu kaç saatte dolar?

A) 26    B) 25    C) 24    D) 22   E) 2037. Bir satıcı, birim maliyetleri sırasıyla a lira ve b lira olan iki maldan birincisini % 30 zararla, ikincisini de % 5 kârla satıyor. Satıcı, bu mallardan birer tane sattığı zaman satıştan kâr ettiğine göre, a ile b arasında aşağıdaki bağıntılardan hangisi kesinlikle sağlanır?

A) a>(b/2)      B) 2a>(b/3)      C) a>(b/3)    D) a<(b/12)    E) a<(b/6) 

38. Çayın kilogram a TL dir. Çaya %20 zam yapıldığında a TL ye kaç kilogram çay alınabilir?

A) 4/5     B) 5/6     C) 2a/5    D) 5a/6     E) 6a/739. x > 0 olmak koşuluyla bir malın etiket fiyatı x+(x/10) dur. İndirimli fiyatı 33x/50 olduğuna göre, etiket fiyatı üzerinden yapılan indirim yapılan indirim yüzde kaçtır?   

A) 22    B) 33    C) 38    D) 40    E) 4440. a TL ye alınan bir mal alış fiyatı üzerinden %20 kârla b TL ye, etiket fiyatı b TL olan bir mal da %20 indirimle c TL ye satılıyor. Buna göre, a, b, c arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) c<a<b         B) c<b<a       B) a<b<c
D) a=b<c         E) a=c<b41. Bir mal alış fiyatının 3 katı, satış fiyatının 5/2 sine eşittir. Bu mal, % kaç kârla satılmaktadır?

A) 20     B) 25    C) 30     D) 35     E) 40


1-E 1981 ÖSS
2-E 1984 ÖSS
3-D 1987 ÖSS
4-D 1993 ÖSS
5-E 1993 ÖYS
6-B 1994 ÖSS
7-C 1995 ÖSS
8-B 1997 ÖSS
9-A 1999 ÖSS2
10-C 1999ÖSS2
11-D 2000 ÖSS
12-A 2000 ÖSS
13-C 2003 ÖSS
14-B 1978 ÜSS
15-B 1978 ÜSS
15-D 1983 ÖSS
15-B 1983 ÖYS
18-E 1986 ÖSS
19-A 1984 ÖSS
20-C 1985 ÖSS
21-D 1988 ÖSS
22-D 1988 ÖSS
23-C 1991 ÖSS
24-E 1991 ÖYS
25-D 1992 ÖYS
26-E 1992 ÖYS
27-D 1992 ÖYS
28-C 1994 ÖSS
29-A 1995 ÖSS
30-D 1995 ÖYS
31-E 1996 ÖSS
32-C 1996 ÖYS
33-A 1997 ÖYS
34-A 1998 ÖYS
35-C 1998 ÖYS
36-E 1998 ÖYS
37-E 1999ÖSS2
38-B 2001 ÖSS
39-D 2001 ÖSS
40-A 2002 ÖSS
41-A 2003 ÖSS
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM