TEST - TEMEL KAVRAMLAR-1 - Matematik Canavarı


REKLAM

27 Kasım 2016 Pazar

TEST - TEMEL KAVRAMLAR-1


TEMEL KAVRAMLAR-1
DÖRT İŞLEM


1. Bir öğrenciden, verilen bir x sayısını 35 ile çarpması istenmiştir. Öğrenci, sonucu 5705 bulmuş; fakat işlemi kontrol ederken ve­rilen x sayısının 0 olan onlar basamağını 6 olarak gördüğünü saptamıştır. Buna göre, doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) 2805        B) 3605          C) 4705           D) 6505        E) 7805

2.

Yukarıdaki çıkarma işlemlerinin her birinde harfler, pozitif sayıları göstermektedir. İşlemlerden hangisinde, küçük harfle gösterilen sayıdan büyük harfle gösterilen sayı çıkarılırsa, bu beş çıkarma işleminden elde edilen farkların toplamı sıfır olur?

A) I                B) II               C) III                  D) IV              E) V


3. Sıfırdan farklı bir sayının üç katı alınır ve sonuç, başlangıçta alınan sayıya bölünürse kaç olur? 

A) 1                 B) 2               C) 3                D) 4               E) 5

4.
Yandaki çarpma işleminde birinci  çarpan kaçtır?

A)   1225      B)   1250       C)   1450        
D)   2450      E)  2500

5.
Yandaki bölme işleminde a bir rakamdır. Buna göre, a aşağı­dakilerden hangisi olamaz?

                      A)  3    B)  5    C)  6    D)  7    E)  9

6.   x.y çarpımında her çarpana 2 eklenirse çarpım ne kadar büyür?

A)  x+y+2         B) 2(x+y+2)     C) x+y         D) 2          E) 4

7.Yukarıdaki bölme işleminde kalan ne olur?

A) 3       B) 4        C) 5       D) 6      E) 7

8. ab5 gibi üç basamaklı bir sayı, ab gibi iki basamaklı bir sayıya bölünüyor. Bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

A) 5     B) 6      C) 10     D) 15     E) 16

9.
Yandaki çarpma işleminde her nokta bir rakamın yerini tutmaktadır. Buna göre, IV. sıradaki üç basamaklı sayı kaçtır?

A) 830     B) 720     C) 622    D) 523    E) 415

10. Yukarıdaki çıkarma işlemine göre, K+L+M toplamı aşağıdakilerden hangisine daima eşittir?

A) 2M     B) 2L     C) 2K      D) 3M       E) 3K11.  Aşağıdaki toplama işleminde her harf sıfırın dışında farklı birer  rakamı göstermektedir.
K>L>M olduğuna göre K n in en büyük değeri kaçtır?

A) 3       B) 4       C) 5       D) 6      E)  7

12.
Yandaki verilen ikişer basamaklı dört sayının toplamı 264 ve K¹L olduğuna göre KL sayısının en küçük değeri nedir?

A) 57     B) 48      C) 39      D) 25      E) 16

13.
Yandaki bölme işleminde A ve B sıfırdan farklı birer rakamı göstermektedir. Bölüm 7, kalan 3 olduğuna göre, A kaçtır?

A) 5      B) 6       C) 7      D) 8      E) 9

14.Yukarıdaki kalansız bölme işleminde bölüm, bölünenin 16 katına eşittir. (a¹0) Buna göre b böleni kaçtır?

A) 0,08         B) 0,0725      C) 0,0625    D) 0,05        E) 0,0125

15. a sayısı 7 ile bölündüğünde kalan 2 dir. Buna göre, aşağıdaki sayılardan hangisi 7 ile tam olarak bölünür?

A) a-7       B) a+2      C) a+5    D) a+7      E) 2a+7


16.


Yukarıdaki bölme işlemine göre, a nın b türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) b+2       B) 2b2+b     C) b2+2
D) 2b+1     E) b2+2b

17. Her biri 4 basamaklı ve birbirinden farklı 4 tamsayının toplamı 33002 olduğuna göre, bunların en küçüğü, en az kaç olabilir?

A) 1000       B) 1004      C) 1008
D) 3004       E) 3008

18. Beş basamaklı bir sayı, iki basamaklı bir sayıya bölündüğünde, kalan sayı en fazla kaç basamaklı olabilir?

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4      E) 5


19. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı, üç basamaklı en büyük sayı ile rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı, üç basamaklı en küçük sayının farkı kaçtır?

A) 123    B) 432    C) 741     D) 864     E) 987 

20.
Yukarıdaki bölme işlemlerine göre, K+L toplamının K türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3K-1      B) K+1     C) 2K+1 
D) 2K         E) 3K


21. Üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıyla çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur?

A) 3     B) 4     C)       D) 6     E) 7

22.
Yukarıdaki bölme işlemine göre, b+1 in türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
23.Yukarıdaki bölme işlemlerine göre, C nin A türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?24. İki basamaklı, birbirinden farklı 4 pozitif tamsayının toplamı 319 dur. Bu sayıların en küçüğü en az kaç olabilir?

A) 17    B) 19     C) 25    D) 30    E) 35

25. Bir K sayısı x’e bölündüğünde bölüm 3, kalan x-2 dir. Buna göre, x in eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
26.Üç basamaklı en büyük pozitif çift tamsayı ile üç basamaklı en büyük negatif tek tamsayının toplamı kaçtır?

A) 998     B) 997    C) 988    D) 898     E) 89727.  ab iki basamaklı bir sayı ve a¹b olmak üzere,
Yukarıdaki bölmeye göre, a2+b2-2ab nin değeri kaçtır?

A) 36     B) 16    C) 9     D) 4     E) 1
  
28. Bir x doğal sayısı 3 e bölündüğünde bölüm a, kalan 1 dir. a sayısı 8 e bölündüğünde ise kalan 2 dir. Buna göre, x doğal sayısı 24 e bölündüğünde kalan kaçtır?

A) 5      B) 6      C) 7      D) 8        E) 9


29. İki basamaklı ve birbirinden farklı 4 pozitif çift tam sayının toplamı 86 dır. Bu sayılardan en büyüğü en çok kaç olabilir?

A) 30   B) 40   C) 50   D) 58     E) 64

30. x, y, z sıfırdan farklı pozitif birer tamsayı ve

olduğuna göre, x in z türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 12z+7       B) 11z+3        C) 6z+3      D) 4z+1        E) 3z+2

31. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır?

A) 570    B) 575   C) 580    D) 585   E) 590
  
32. a,bÎN+ olmak üzere, a sayısı 7 ile bölündüğünde bölüm 2b-3, kalan 2 dir. a sayısı 5 ile bölündüğünde, bölüm 15, kalan b-3 olduğuna göre, a sayısı kaçtır?

A) 67      B) 72      C) 73     D) 76     E) 79

 33. Rakamları faklı, üç basamaklı en büyük pozitif tam sayı ile rakamları farklı üç basamaklı en küçük pozitif tamsayının farklı kaçtır?     

A) 774    B) 855    C) 885   D) 895   E) 898

34. Bir bölme işleminde bölünen ve bölenin toplamı 83, bölüm 9, kalan 3 olduğuna göre, bölen kaçtır?

A) 5      B) 6     C) 7     D) 8      E) 9

35.
Yandaki bölme işlemine göre, L nin K ve M türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
36.Yukarıdaki bölme işlemlerine göre, L kaçtır?

A) 0      B) 1    C) 3     D) 4     E) 7

37. İki doğal sayıdan biri diğerine bölündüğünde, bölüm 12, kalan 8 dir. Bölünen, bölen ve bölüm toplamı 189 olduğuna göre, bölen sayı kaçtır?

A) 11     B) 12     C) 13     D) 14     E) 15

38. Bir a doğal sayısının 3 ile bölündüğünde bölüm b, kalan 1; b sayısı 5 ile bölündüğünde kalan 3 dür. Buna göre, a sayısının 15 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 7    B) 8     C) 9    D) 10    E) 11

39. Rakamları sıfırdan farklı, beş basamaklı bir sayının yüzler ve binler basamağındaki rakamlar yer değiştirildiğinde elde edilen yeni sayı ile eski sayı arasın­daki fark en çok kaç olabilir?

A) 8000   B) 7800  C) 7500  D) 7200  E) 7000

40. Birbirinden farklı, iki basamaklı pozitif dört tamsayının toplamı 326 dır. Bu sayıların en büyüğü 98 olduğuna göre, en küçüğü en az kaçtır?

A) 36    B) 35    C) 33   D) 32     E)30

41. 
Yukarıdaki bölme işlemlerinde K, L, M harfleri birer pozitif tamsayıyı göstermektedir. Buna göre,  işleminin sonucu kaçtır?

A) 3      B) 4      C) 5    D) 6         E) 7

 42. Dört basamaklı ABCD sayısı, üç basamaklı ABC sayısına bölündüğünde bölüm ile kalanın toplamı 18 olduğuna göre, D rakamı kaçtır?

A) 4    B) 5   C) 6   D) 7   E) 8

43.Yukarıdaki toplama işleminde A, B, C, D sıfırdan ve birbirinden farklı birer çift rakamı, AB ve CD de iki basamaklı sayıları göstermektedir. Buna göre, toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi olmaz?

A) 146    B) 128     C) 110    D) 92    E) 721-B  1981 ÖSS
2-C  1981 ÖSS
3-C 1982 ÖSS   
4-A 1983 ÖSS    
5-A 1983 ÖSS    
6-B 1983 ÖSS   
7-D 1984 ÖSS    
8-D 1985 ÖSS     
9-A 1986 ÖSS    
10-C 1987 ÖSS       
11-D 1987ÖSS
12-C 1988 ÖSS      
13-C 1988 ÖSS
14-C 1989 ÖSS     
15-C 1990 ÖSS
16-E 1990 ÖSS     
17-E 1990 ÖSS
18-B 1991 ÖSS         
19-D 1991 ÖYS
20-C 1991 ÖSS  
21-D 1992 ÖYS
22-D1992 ÖYS     
23-B 1993 ÖSS
24-C 1993 ÖYS 
25-A 1993 ÖYS
26-E 1994 ÖSS
27-E 1994 ÖSS
28-C 1994 ÖSS
29-C 1994 ÖYS
30-A 1995 ÖSS
31-D 1995 ÖSS
32-E 1995 ÖYS
33-C 1996 ÖSS
34-D 1996 ÖSS
35-A 1996 ÖSS
36-A 1997 ÖSS
37-C 1997 ÖSS
38-D 1997 ÖYS
39-D 1998 ÖSS
40-B 1998 ÖSS
41-C 1998 ÖSS
42-E 1999ÖSS2
43-E 2002 ÖSS
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM