TEST - BÖLÜNEBİLME ve OBEB-OKEK - Matematik Canavarı


REKLAM27 Kasım 2016 Pazar

TEST - BÖLÜNEBİLME ve OBEB-OKEK


BÖLÜNEBİLME ve OBEB-OKEK
BÖLÜNEBİLME KURALLARI1. Birler basamağı 3 olan ve 9 ile bölünebilen üç basamaklı sayılar abc biçiminde yazılacaktır. a>b>c koşulu ile böyle kaç tane sayı yazılabilir?

A) bir    B) iki   C) Üç      D) dört     E) beş2. a, b, c rakamlardan oluşan abc biçimindeki, üç basamaklı ve üç ile kalansız bölünebilen bir sayı vardır. Bu sayı için b=2a olduğuna göre, mümkün olan farkı c lerin toplamı nedir?

A) 9      B) 12      C) 15      D) 18      E) 213. abc biçiminde yazılmış üç basamaklı bir sayı 9 ile bölünebilmekte ve 10 ile bölümünde 4 kalanını vermektedir. a+b toplamının, bu koşullan sağlayan, kaç değeri vardır?

A) 1     B) 2        C) 3       D) 4       E) 54. a, b, c birer pozitif tam sayıdır.
            a=(5/2)b  , c=3b
olduğuna göre c aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

A) 126     B) 104     C) 92     D) 81     E) 595. 25 basamaklı 2222222222222222222222222 sayısının 9 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır?

A) 0     B) 2       C) 4      D) 5       E) 7

6. Sıfırdan ve birbirinden farklı A, B, C, D rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen dört basamaklı 24 sayı toplanıyor. Bu toplam için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) 6 ile bölünebilir      B) 9 ile bölünebilir
C) 14 ile bölünebilir    D) Tek sayıdır
E) Beş basamaklı sayıdır7 Bütün rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı olan dört basamaklı en büyük çift sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünemez?

A) 2     B) 3     C) 4     D) 6    E) 98. a¹b olmak üzere,dört basamaklı a23b sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre, a+b toplamı en çok kaçtır?

A) 10     B) 12      C) 13     D) 14     E) 169. Sıfırdan ve birbirinden farklı K, L ve M rakamla­rının  yerleri değiştirilerek  elde  edilen üç  basamaklı 6 sayı toplanıyor. Bu toplamla ilgi M  aşağıdaki  ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) 5 basamaklı  bir sayıdır
B) 4 basamaktı  bir sayıdır
C) 2 ile bölünebilir
D) 3 ile bölünebilir
E) 6 ile bölünebilir10. İki basamaklı olan ve 12 ile tam bölünebilen en büyük sayı  ile en küçük sayı arasındaki fark kaçtır?

A) 84     B) 80       C) 76     D) 72     E) 60


11. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük tek sayı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünebilir?

A) 3   B) 5    C) 6     D) 8    E) 9


12. Beş basamaklı 561ab sayısı 30 ile bölünebildiğine göre, a yerine gelebilecek en büyük rakam kaçtır?

A) 9      B) 8     C) 7     D) 6     E) 513. Birler basamağı 0 olan, 3 ile bölünebilen, iki basamaklı en büyük pozitif doğal sayının, birler basamağı 0 olan, 3 ile bölünebilen, iki basamaklı en küçük pozitif doğal sayıya oranı kaçtır?

A) 6     B) 5       C) 4      D) 3        E) 214. Üç basamaklı 84a sayısının 6 ile kalansız bölünebilmesi için, a kaç tane farklı değer alabilir?

A) 5     B) 4     C) 3    D) 2    E) 115. a¹b¹c¹d ve a, b, c, d tek sayılar olmak üzere, abcd dört basamaklı en büyük sayıdır? Bu sayı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünebilir?

A) 3       B) 6       C) 9     D) 11      E) 1316. a<b olmak üzere üç basamaklı 2ab sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre, a yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır?

A) 10     B) 12     C) 15     D) 18     E) 2017. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir?

A) 11     B) 9     C) 6    D) 4    E) 318. 4A6B sayısı 15 ile kalansız bölünebilen, dört basamaklı bir sayıdır. Bu sayıda A nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?

A) 20    B) 22     C) 26     D) 33    E) 34


19. Üç basamaklı a2b sayısı 6 ile kalansız bölünebilmektedir. Aynı sayı 5 ile bölündüğünde kalan 4 olduğuna göre, a nın alabileceği değerler toplamı nedir?

A) 12    B) 15   C) 16    D) 17   E) 1820. A<B olmak üzere, üç basamaklı 5AB sayısının 5 ile bölümünden kalan 1 dir. Bu sayının 4 ile bölünebilmesi için A nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

A) 9       B) 8     C) 7      D) 6     E) 521. Bir x sayısının rakamlarının sayı değerlerinin toplamı 25 tir. Buna göre, x2 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 8      B) 7     C) 6      D) 5     E) 422. Beş basamaklı 91M1N sayısı 12 ile tam bölünebildiğine göre, M + N toplamının en büyük değeri kaçtır?

A) 13    B) 14   C) 15   D) 16    E) 1723. Rakamları birbirinden farklı olan, üç basamaklı 3KM sayısı 3 ve 5 ile kalansız bölünebiliyor. Buna göre, K kaç farklı değer alabilir?

A) 2    B) 3   C) 4   D) 5    E) 624. 9!+10! sayısı aşağıdakilerden hangisine tam olarak bölünemez?

A) 15   B) 24    C) 26    D) 44   E) 7225. 3, 7 ve 8 ile kalansız bölünebilen 4000 den küçük sayıların en büyüğünün onlar basamağındaki rakam kaçtır?

A) 2     B) 4      C) 6      D) 7     E) 8


26. a3bc ve a4bc dört basamaklı birer doğal sayıdır. a3bc sayısı 15 e bölündüğünde kalan 6 olduğuna göre, a4bc sayısı 15 e bölündüğünde kalan kaç olur?

A) 1     B) 3    C) 5    D) 6    E) 7


ASAL SAYILAR27. Aşağıdaki sayılardan hangisi asal alabilir?

A) 5!+7!     B) 27-1      C) 54321
D) 37-1       E) 12357BİR SAYININ BÖLENLERİ


28. 1<a<10 koşulu ile (2a+1)/a bayağı kesrinin 10 katının bir tamsayı olması için a ya verilebilecek değerlerin toplamı nedir?

A) 11      B) 10    C) 8    D) 7     E) 629. n pozitif bir tamsayı ve 120.n çarpımı bir tam kare olduğuna göre n en küçük değeri aşağıdaki ara­lılıkların hangisindedir?

A) [6, 15]       B) [16, 25]      C)   [26, 35]
D) [36, 45]      E) [46, 55]30. Kendisinden farklı pozitif çarpanların toplamı kendisine eşit olan pozitif tamsayıya, mükemmel tam sayı denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi mükemmel sayıdır?

A) 7    B) 18     C) 28     D) 35     E) 3731. n pozitif bir tamsayı olmak üzere, 180.n çarpımının tam kare olması için n nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

A) 2      B) 3       C) 4       D) 5       E) 632. a, b pozitif tamsayılar ve a+ (8/b)=12 olduğuna göre, a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

A) 33    B) 29    C) 26    D) 20    E) 15OBEB VE OKEK33. (x+1), 3(x-1)2, 7(x3-1)
ifadelerinin en küçük ortak katı aşağıdakilerden hangisidir?

A) (x+1)(x-1)(x2+x+1)
B) 21(x+1)(x-1)(x2+x+1)
C) 21(x+1)2(x-1)(x2+x+1)
D) 21(x+1)(x-1)2(x2-x-1)
E) 21(x+1)(x-1)2(x2+x+1)34. Mehmet bilyelerini beşer beşer, altışar altışar ve yedişer yedişer sayınca hep bir bilyesi artıyor. Buna göre Mehmet’in en az kaç bilyesi vardır?

A) 209     B) 211    C) 216     D) 217    E) 21835. Bir sepetteki güller 5 er 5 er demetlenince 2 gül, 7 şer 7 şer demetlenince de 3 gül artmaktadır. Buna göre, sepette en az kaç gül vardır?

A) 17     B) 24    C) 27    D) 37    E) 3836. 7 ve 5 ile bölündüğünde, her iki bölümde de 2 kalanını veren en küçük pozitif sayının rakamları toplamı kaçtır?

A) 6    B) 8     C) 9     D) 10    E) 1137. Ortak katlarının en küçüğü 30 olan farklı iki sayının toplamı en çok kaçtır?

A) 55      B) 45      C) 33      D) 31      E) 1738. Bu kutudaki kalemlerin sayısının en az 87, en çok 130 olduğu bilinmektedir. Kutudaki kalemler 3 er, 6 şar, 7 şer sayıldığında her seferinde iki kalem artmaktadır. Buna göre, kutuda kaç kalem vardır?

A) 108     B) 114   C) 117   D) 120   E) 12839. Toplamları 26 olan a ve b pozitif tam sayılarının en küçük ortak katı 105 tir. Buna göre, ÷a-b÷ kaçtır?

A) 12    B)13   C) 14    D)15    E) 16

1-B  1981 ÖSS
2-D 1982 ÖSS
3-B 1983 ÖSS
4-A 1983 ÖYS
5-D 1988 ÖSS
6-A 1990 ÖYS
7-E 1991 ÖSS
8-C 1992 ÖYS
9-A 1992 ÖYS
10-A 1992 ÖYS
11-A 1993 ÖYS
12-A 1994 ÖSS
13-D 1994 ÖYS
14-D 1995 ÖSS
15-A 1995 ÖYS
16-C 1995 ÖYS
17-E 1997 ÖSS
18-D 1998 ÖSS
19-E 1998 ÖYS
20-A 1999 ÖSS
21-E 1999ÖSS1
22-A 1999ÖSS2
23-D 2000 ÖSS
24-C 2000 ÖSS
25-C 2003 ÖSS
26-A 2003 ÖSS
27-B 1975 ÜSS
28-D 1981 ÖSS
29-C 1987 ÖSS
30-C 1993 ÖSS
31-D 1995 ÖSS
32-A 1997 ÖSS
33-E 1974 ÜSS
34-B 1988 ÖSS
35-A 1991 ÖYS
36-D 1991 ÖSS
37-B 1996 ÖSS
38-E 1996 ÖSS
39-E 2000 ÖSS

Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM