2016 - 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK KAZANIMLARI - Matematik Canavarı


REKLAM

20 Nisan 2016 Çarşamba

2016 - 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK KAZANIMLARI

8. SINIF KAZANIMLARI (2016-2017)
8.1 Sayılar ve İşlemler
8.1.1 Çarpanlar ve Katlar
8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur;  pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.
8.1.1.2  İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını  (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri çözer.
8.1.1.3 Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.

8.1.2 Üslü İfadeler
8.1.2.1 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar, üslü ifade şeklinde yazar.
8.1.2.2 Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.
8.1.2.3 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
8.1.2.4 Sayıları 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.
8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.

8.1.3 Kareköklü İfadeler
8.1.3.1 Tam kare doğal sayıları tanır.
8.1.3.2 Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
8.1.3.3 Tam kare olmayan sayıların karekök değerlerinin hangi iki doğal sayı arasında  olduğunu belirler.
8.1.3.4 Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.
8.1.3.5 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
8.1.3.6 Kareköklü bir ifadeyi a b  şeklinde yazar ve a b  şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
8.1.3.7 Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.
8.1.3.8 Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
8.1.3.9 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.

8.2 Cebir
8.2.1 Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
8.2.1.1 Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.
8.2.1.2 Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
8.2.1.3 Özdeşlikleri modellerle açıklar.
8.2.1.4 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.

8.2.2 Doğrusal Denklemler
8.2.2.1 Doğrusal ilişki  içeren gerçek yaşam durumlarına ait tablo, grafik ve denklemi oluşturur ve yorumlar.
8.2.2.2 Doğrunun eğimini modellerle açıklar; doğrusal denklemleri, grafiklerini ve ilgili tabloları eğimle ilişkilendirir.
8.2.2.3 Doğrusal denklemlerde bir değişkeni diğeri cinsinden düzenleyerek ifade eder.
8.2.2.4 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

8.2.3 Denklem Sistemleri
8.2.3.1  İki bilinmeyenli doğrusal denklem sistemlerini çözer.
8.2.3.2 Doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri ile bu denklemlere karşılık gelen doğruların grafikleri arasında ilişki kurar.

8.2.4 Eşitsizlikler
8.2.4.1 Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük yaşam durumlarına uygun matematik cümleleri yazar.
8.2.4.2 Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir.
8.2.4.3 Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer.


8.3 Geometri ve Ölçme
8.3.1 Üçgenler
8.3.1.1 Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
8.3.1.2 Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir.
8.3.1.3 Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.
8.3.1.4 Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.
8.3.1.5 Pisagor bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
8.3.2 Dönüşüm Geometrisi
8.3.2.1 Nokta, doğru parçası ve diğer düzlemsel şekillerin dönme altındaki görüntülerini oluşturur.
8.3.2.2 Dönmede şekil üzerindeki her bir noktanın bir nokta etrafında belirli bir açıyla saat veya tersi yönünde dönüşüme tabi olduğunu ve şekil ile görüntüsünün eş olduğunu keşfeder.
8.3.2.3 Koordinat sisteminde bir çokgenin öteleme, eksenlerinden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafında dönme altındaki görüntülerini belirleyerek çizer.
8.3.2.4 Şekillerin en çok iki ardışık öteleme, yansıma veya dönme sonucunda ortaya çıkan görüntülerini oluşturur.
8.3.3 Eşlik ve Benzerlik
8.3.3.1 Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir; eş ve benzer şekillerin kenar ve açı özelliklerini belirler.
8.3.3.2 Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler; bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur.
8.3.4 Geometrik Cisimler
8.3.4.1 Dik prizmaları tanır ve temel özelliklerini elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
8.3.4.2 Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
8.3.4.3 Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
8.3.4.4 Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
8.3.4.5 Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
8.3.4.6 Dik koniyi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.

8.4 Veri İşleme
8.4.1 Veri Düzenleme, Değerlendirme ve Yorumlama
8.4.1.1 Bir veri grubuna ilişkin histogram oluşturur ve yorumlar.
8.4.1.2 Araştırma sorularına ilişkin verileri uygunluğuna göre daire grafiği, sıklık tablosu, sütun grafiği, çizgi grafiği veya histogramla  gösterir ve bu gösterimler arasında dönüşümler yapar.

8.5 Olasılık
8.5.1 Basit Olayların Olma Olasılığı
8.5.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler.
8.5.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder; örnek verir.
8.5.1.3 Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının eş olasılıklı olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.
8.5.1.4 Olasılık değerinin 0-1 arasında olduğunu anlar ve kesin (1) ile imkânsız (0) olayları yorumlar.
8.5.1.5 Basit olayların olma olasılığını hesaplar.


Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM