TANGRAM - Matematik Canavarı


REKLAM

19 Mayıs 2013 Pazar

TANGRAM


AMAÇ

Tangramı tanıtmak ve de i ğişk figürler yapmalarını sa ğlamak.

ÖN Bİ LG İLER

Tangram oyunu tek ki şi ile oynanan ve bir ailenin tüm fertleri tarafından zevkle
oynanabilecek bir oyundur. Oyun ekstradan bir kabiliyet gerektirmemektedir, sadece sabır,
zaman ve her şeyden önce hayal kabiliyeti istemektedir. Tangram parçalarla oynanan
oyunların en göze çarpanlarından biridir.

Tangramın mucidi, baş langıcı ve Tangram isminin kökeni de kesin olarak bilinmemektedir.

Amerikalı bulmaca uzmanı Samuel Loyd’a göre Tanrı Tan bu bulmacayı 4000 yıl önce
keş fetmi ş ve Tan’ın Yedi Kitabı’nda anlatılmı ştır. Her ciltde 1000 civarında dünyanın ve
uzayın oluş umunu simgeledi ği düş ünülen bulmaca mevcuttur. Yedi parça da Güne ş, Ay,
Mars, Jupiter, Satürn, Merkür ve Venüs’ü temsil etmektedir. Bu varsayımlar daha sonradan
temelsiz parodiler olarak kabul edilmi ştir. Çince’de ismi “ch’i ch’iao t’u” olan bu oyunun
bazılarına göre Tangram ismi ingilizce bulmaca veya incik-boncuk manasına gelen trangram
kelimesinden türemi ştir. Çin Tang hanedanından, Amerikan denizcilerini eğ lendiren tanka
kızlarından veya kırılan bir çiniyi birle tirmeye çalış ırken yanlı şlıkla oyunu ke şfeden Tan
isimli bir adamın isminden tangram kelimesinin türetildi ğini iddia edenler de var.
Bilinen ilk numune 1780’den kalma Utamaro’ya ait bir tahta parçası. Bilinen en eski kitap
1813 Çin baskısı, ancak 1742 Japonya baskılı bir kitapta da bulmacaya benzer bir tangram
görülmektedir. Bilginler tangramın 18. yüzyıldan önce do ğuda baş ladı ğını ve batıya
yayıldı ğını sanmaktalar.

1818’e kadar tangram yayınları Amerika Birleş ik Devletleri, Almanya, İtalya, Fransa ve
İngiltere’de görülmüş tür.


19. y.y.’da Avrupa’da ve Amerika’da yayılmış ve popüleritesini günümüze kadar
sürdürebilmi ştir. 19. y.y.da Çin’de o kadar yaygındı ki tangram parçaları tabak, masa ve cilalı
kutulara şekil vermekteydi.
19. y.y.’nın sonlarına doğ ru Alman bir sanayici ta ştan tangramlar ve parçalı bulmacaları “The
Anchor Puzzle” adı altında üretmeye ba şladı. 1. Dünya Savaş ı sırasında bulmacalar en
popüler devirlerini yaş adılar. Tangramın daha birçok ünlü fanati ği olmuş tur. St. Helena’dan
sürüldüğ ü sırada Napolyon tangramla çokça uğ ra şmış tır. Lewis Carroll ve Edgar Allan Poe’de
oyunu zevkle oynayan ünlü edebiyatçılardandır. Ayrıca do ğuda Pisagor teoreminin tangram
parçalarının yardımıyla ke şfedildiğ i söylenmektedir.
Popüleritesini 20. y.y.’da da devam ettiren tangram birçok matemetikçinin dikkatini çekmi ş
ve hakkında sayısız makaleler yazılmı ştır. Bilgisayarlar da bulmacanın geometrik özelliklerini
göstermek ve daha çok bulmacalar üretmek için kullanılmaktadır. Bugünlerde tangram
okullarda, evlerdeki bilgisayarlarda sık sık kullanılmaktadır.De ği şik şekil ve boyutlardan meydana getirilen tangramlarda amaç
soyut ve somut anlam ifade eden şekiller yaratmaktır. Oyunda
kullanılan temel figürler kare, dikdörtgen, labirent, daire, elips ve kalp
tangramdır ve herbiri 7 parçadan olu şmaktadır. Bu 7 parça özel olarak
dizayn edilmi ştir ve birbirleri arasında mükemmel bir ili şki ve oran
bulunmaktadır. Kural gere iğ herhangi bir tasarımın yapılması
durumunda bütün parçaların kullanılması şarttır.

  (Kare Tangram)

ÖRNEK TANGRAM FİGÜRLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM