Pi Sayısının Pisagor Bağıntısı ile Bulunması - Matematik Canavarı


REKLAM

24 Mart 2013 Pazar

Pi Sayısının Pisagor Bağıntısı ile Bulunması


1.          2n+1kenar sayısı olmak üzere, bir daire içinde kiri ş oluş turan bir kenar uzunlu unun 4, 8,16, 32 gen'ler oluş turacak şekilde çoğ altılıp elde edilen uzunlukların 2n+1 ile çarpımının, çapa bölünerek π'nin bulunması. Birim 2r =1


2.           3 x 2n+1 kenar sayısı olmak üzere bir daire içine çizilen eş kenar üçgenin daire içinde kiri ş olu şturan bir kenar uzunluğ unun 3, 6, 12, 24 gen'ler oluş turacak şekilde çoğ altılıp elde edilen uzunlukların 3 x 2n+1 ile çarpımının, çapa bölünerek π sayısının bulunması. Birim 2r=1


3.         Birim daire içine çizilen kare'nin alanından yararlanılarak , birim dairenin alanının hesaplanarak r2 
ye bölünerek π sayısının bulunması. Birim 2r = 1


4.          Birim daire içine çizilen eş kenar üçgenin alanından yararlanılarak, birim dairenin alanının hesaplanarak r2 ye bölünerek π sayısının bulunması. Birim 2r = 15.              Tüm bu iş lemlerden sonra π sayısının bulunabilmesi için genel ifade yazmak istersek ,


Eş itliğ i ortaya çıkar.

Not: Yukarıdaki formüllerde  vs. le gösterilen sayılar, iş lem belirli bir noktada kesilmek istendiğ inde ifadenin son olarak çarpılacağ ı katsayılardır. İş lem kesildi ği noktadan önce formülün altında verilen katsayılar dikkate alınmamalıdır.Devam ettiğ iniz taktirde π sayısına varılır.


Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM