Pi Sayısı Hakkında - Matematik Canavarı


REKLAM

22 Mart 2013 Cuma

Pi Sayısı Hakkında


sembolü, Yunan alfabesinin 16. harfidir. Bu harf, aynı zamanda, Yunanca
çevre (çember) anlamına gelen "perimetier" kelimesinin de ilk harfidir.
İ sviçreli matematikçi Leonard Euler, 1737 yılında yayınladığ ı eserinde, daire
çevresinin çapına oranı söz konusu oldu ğunda, bu sembolü kullandı. Leonard
Euler'den önce gelen bazı matematikçiler tarafından da, bu sembol
kullanılmış tır. Ancak, Leonard Euler'den sonra gelen, tüm matematikçiler bu sembolü
benimseyip kullandılar. Ayrıca, doğ al logaritmanın tabanı olan 2, 71828... sayısı için, L. Euler'in kullandığ ı e harfi, sembol olarak bütün matematikçiler tarafından kullanılmaya baş lanmış , benimsenmiş tir.

Gene, karekök içinde -1 imajineri için de, L. Euler ile birlikte i sembolü kullanılmaya baş lanmış ve genelle mi ştir.

İ nsano lu; daire dediğ imiz, kendine özgü düzgün yuvarlak şeklin farkına, tekerleğ in
icadından çok önceki tarihlerde varmış tır. Bu ş ekli, di ğer insan ve hayvanların gözbebekleri
ile gökyüzündeki Güneş ve Ayda görüyordu. Derken, elindeki sopa ile, kum gibi düzgün
yüzeylere daire çizdi. Sonra dü şündü; bazı daireler küçük, bazıları ise büyük. Görüyordu ki
(sezinliyordu ki), dairenin bir ucundan öteki ucuna olan uzaklığ ı (çapı), büyürse, çevresi de o
kadar büyüyordu. Sonra gene dü şündü, cilalı taş devri insanı, artık soyutlamasını yapmış tı.
Dairenin; çevresinin uzunluğ u ile çapının uzunlu ğu orantılıydı. Çevrenin çapa oranı, daireden
daireye değ i şmiyor, sabit kalıyordu. Demek ki; bugünkü gösterim şekliyle, bu sabit orana π
dersek; Çevre/Çap = π sabit. şeklinde yazılabiliyordu.
Bu oranın sabitli ği anlaş ıldıktan sonra, sabit oran de ğerinin, sayı olarak belirlenmesi gerekiyordu.
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM