Mezopotamyalılar ve Pi Sayısı - Matematik Canavarı


REKLAM

22 Mart 2013 Cuma

Mezopotamyalılar ve Pi Sayısı


Pi sayısı üzerinde, Babilliler'in çok eski zamanlardan beri kullanılan yaklaş ık bir bilgiye sahip oldukları anlaş ılmı ştır. Genel olarak π = 3 değ erini kullanıyorlardı. Bazı tabletlerde π = 3,125 de ğerine de rastlanılmış tır.
Aydın Sayılı, bir eserinde, "Mezopatamyalılar'da, idealleş tirilmi ş çemberlerle üçgenlerdeki geometrik münasebetler aracılı ğıyla, çözümlenen problemlerde teorikle tirilmi ş ve soyutla tırılmış bir durum açıkça mevcuttur" der. Böyle problemlerde sonuç hesaplanırken π için, 3 de ğerinin kullanılmış oldu ğunu belirtir.
Bu de ğeri; Mezopotamyalılar takribi sonuçlar için kullanmaktaydılar. Daha iyi yakla şık sonuçlar elde etmek istedikleri zaman p = 3,125 değ erini uygularlardı. Ancak π’nin, Mısırlılar'ınkinden ve Susa Tabletlerinin gösterdiğ i de ğerden oldukça daha iyi bir de ğeri, ilk önce Archimides tarafından bulunmuş tur. Kaynaklar; Mezopotamyalılar'ın, yamuk alanı hesabı ile, silindir ve prizma hacim hesaplarını bildiklerini ve π için de 3 de ğerini kullandıklarını belirtir. Fakat eski Babil çağ ına ait olup,
Susa'da bulunmuş olan tabletlerde π için kabul edilen de ğerin 3,125 oldu ğu anlaş ılmaktadır.
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM