Mezopotamyalılar ve Pi Sayısı - Matematik Canavarı


22 Mart 2013 Cuma

Mezopotamyalılar ve Pi Sayısı


Pi sayısı üzerinde, Babilliler'in çok eski zamanlardan beri kullanılan yaklaş ık bir bilgiye sahip oldukları anlaş ılmı ştır. Genel olarak π = 3 değ erini kullanıyorlardı. Bazı tabletlerde π = 3,125 de ğerine de rastlanılmış tır.
Aydın Sayılı, bir eserinde, "Mezopatamyalılar'da, idealleş tirilmi ş çemberlerle üçgenlerdeki geometrik münasebetler aracılı ğıyla, çözümlenen problemlerde teorikle tirilmi ş ve soyutla tırılmış bir durum açıkça mevcuttur" der. Böyle problemlerde sonuç hesaplanırken π için, 3 de ğerinin kullanılmış oldu ğunu belirtir.
Bu de ğeri; Mezopotamyalılar takribi sonuçlar için kullanmaktaydılar. Daha iyi yakla şık sonuçlar elde etmek istedikleri zaman p = 3,125 değ erini uygularlardı. Ancak π’nin, Mısırlılar'ınkinden ve Susa Tabletlerinin gösterdiğ i de ğerden oldukça daha iyi bir de ğeri, ilk önce Archimides tarafından bulunmuş tur. Kaynaklar; Mezopotamyalılar'ın, yamuk alanı hesabı ile, silindir ve prizma hacim hesaplarını bildiklerini ve π için de 3 de ğerini kullandıklarını belirtir. Fakat eski Babil çağ ına ait olup,
Susa'da bulunmuş olan tabletlerde π için kabul edilen de ğerin 3,125 oldu ğu anlaş ılmaktadır.
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    

Post Top Ad