Eski Yunanlılar ve Pi Saysı - Matematik Canavarı


REKLAM

22 Mart 2013 Cuma

Eski Yunanlılar ve Pi Saysı


Kaynaklar π sayısı için, ilk gerçek de ğerin, Archimides tarafından kullanıldığ ını belirtir.
Archimides; π sayısının de ğerini hesaplamak için bir yöntem vermi ş ve π de ğerini 3 tam 1/7 ile 3 tam 10/71 arasında tespit etmi ştir. Bu iki kesrin ondalık sayı olarak karş ılığ ı 3,142 ve  3,1408’dir. Bu iki de ğer, π sayısının, bugünkü bilinen gerçek de ğerine çok yakın olan bir değ erdir.
Ancak, Archimides'in gençlik yıllarında Mısır'da İskenderiye'de uzun bir süre öğ renim
gördü ğü bilinmekte. Bu öğ renim sırasında, Cona ve Erotostanes adlı iki samimi arkada edinmi ş olur.

Mısırlılar'dan Eratostanes, devrinin büyük bir matematikçisi olup; Cona da, Archimedes'in
saygısını kazanmış büyük ve deneyimli bir matematikçi olarak tanınmaktadır. Archimides'in
fikri yapılarının temelinde bu iki matematikçiye ait izlerin bulundu ğunu belirtmek gerekir.
Bu konuda diğ er bir gerçek de; Archimides'in sağ lığ ında İ skenderiye'de Öklid'den ders aldığ ı,
Öklid'in de Eski Mısır ve Mezopotamya Babil yöresinde uzun yıllar dola şan bir matematikçi
olduğ u, bilinen tarihi bir gerçektir.
İskenderiyeli Tarihçi Herodot (Miladi birinci yüzyıl), Metrika adlı eserinde π sayısı için
verdiğ i değ er 3,58 tam 1/8 dir. Bu değ er, İ skenderiyeli Heron'dan sonra gelen, eski Yunan ve
ortaçağ matematikçileri tarafından farklı değ erlerle kullanılmış tır. İ skenderiyeli Heron'un
verdiğ i yakla şık de ğerin de, Mezopotamya menş eli olması ve Mezopotamyalılar'dan alınma
takribi bir sonucu temsil etmesi muhtemeldir.
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM