Altın Oran ve Bitkiler - Matematik Canavarı


REKLAM

15 Mart 2013 Cuma

Altın Oran ve Bitkiler


E ğer bir bitkiyi dikkatle incelerseniz fark edersiniz ki, yapraklar, hiç bir yaprak alttaki yaprağ ı kapmayacak şekilde dizilmiş tir. Bu da demektir ki, her bir yaprak güne ış ı ğın eş it bir şekilde
payla şıyor ve yağ mur damlaları bitkinin her bir yaprağ ına de ğebiliyor.
Bir bitkinin sapındaki yaprakların, bir ağ acın dallarının üzerinde hemen her zaman Fibonacci sayıları bulursunuz. Eğ er yapraklardan biri ba langıç noktası olarak alınırsa ve bundan baş layarak, aş ağ ıya ya da yukarıya doğ ru, baş langıç noktasının tam üstünde veya altında bir yaprak buluncaya kadar yapraklar sayılırsa bulunan yaprak sayısı farklı bitkiler için değ i şik olacaktır ama her zaman bir Fibonacci sayısıdır.
Mesela, üstteki resimde en baş taki dalı incelersek, ba langıç noktası olarak 1 numaralı yaprağ ı alırsak, kendisiyle aynı yönde bir baş ka yaprakla karş ılaş abilmemiz için 3 defa saat yönünde bir dönüş yapmamız gerekir ve bu esnada 5 tane yaprak sayarız. Eğ er bu dönüş ü saat yönünün tersinde yaparsak 2 tane dönüş gerekecektir. Ve 2, 3, 5 ardış ık Fibonacci sayılarıdır.
Üstteki resimde yer alan dalı inceledi ğimizde ise 8 yaprak üstünden geçtiğ imiz 5 tane saat yönünde dönü ş yaparız. Saat yönünün ters istikametinde ise bu dönü ş sayısı 3 olacaktır.


3, 5, 8 ise ardış ık Fibonacci sayılarıdır. Ardış ık Fibonacci sayılarının birbirine oranı altın orana yaklaş tığ ından bahsetmiş tik. Demek oluyor ki bitkinin yapraklarının çıkı şında bile altın oran görülür. Bunu üsteki bitki için öyle de yazabilirsiniz. 3/5 (saat yönündeki dönüş baş ına yaprak sayısı)Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM