ALTIN ORANIN ELDE EDİLİŞİ - Matematik Canavarı


REKLAM

16 Mart 2013 Cumartesi

ALTIN ORANIN ELDE EDİLİŞİ


Altın oranın de ğeri çe şitli yöntemlerle bulabiliriz.

1. Metot: Bir AB do ru parçasını gözümüze hoş gözükecek ş ekilde şekildeki gibi küçük parçanın ( [AC] ) büyük parçaya oranı ( [BC] ), büyük parçanın bütün doğ ruya oranına eş it olacak şekilde bölelim.


Bu ifadeyi denkleme dönü ştürüp, denklemi aş ağ ıdaki gibi çözecek olursak, köklerine

köklerine ulaş ırız. Yalnız bu köklerden 2. kök negatif oldu undan çözüm kümesine onu almayız (hiç bir uzunluk negatif olamayacağ ından), ilk kök ise bizim bize phi diye tanımladı ğımız altın oranı verir.

2. Metot: Hesap Makinesi Metodu

1. Birinci Hesap Makinesi Metodu: İ lk olarak hesap makinesinde 1 tuş layıp onun tersini alalım. Daha sonra buldu ğumuz de ğere 1 ekleyip tekrar tersini alalım. Bu iş leme, ekranda görünen sayının değ eri de ği şmeden belli bir sayıya yaklaşana kadar devam edelim. Bu durumda sayılar birbirine çok yaklaş ıp en son yaklaş ık olarak 1.61803... sayısına yaklaş ır. Bu sayı bize altın oranın değ erini verir.

2. İkinci Hesap Makinesi Metodu: İkinci hesap makinesi metodunda ise, makinede herhangi bir rakam tuş layıp (-1 den büyük olacak ekilde) o sayının karekökünü alalım. daha sonra 1 ekleyip tekrar karekökünü alalım. Bu i leme birinci hesap makinesi metodunda oldu ğu gibi devam edelim. Yaklaş tı ğımız sayı bize yine
1.61803.... sayısını verir ki buda altın orana eş ittir.Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM