ALTIN ORAN NEDİR ? - Matematik Canavarı


REKLAM

15 Mart 2013 Cuma

ALTIN ORAN NEDİR ?


Altın orana ili kin matematik bilgisi ilk kez .Ö. 3. Yüzyılda Öklid’in Stoikheia
("Öğ eler") adlı yapıtında "aş ıt ve ortalama oran" adıyla kayda geçirilmiş tir. Eldeki veriler,bu
bilginin geçmiş inin aslında Eski Mısır’da M.Ö. 3000 yılına kadar dayandığ ını göstermektedir.
Grek dünyasına da Pythagoras ve Pythagoras’cular tarafından tanıtıldığ ı ileri sürülür.
Altın oran, (Fi) sayısı olarak bilinir. Bu sayı, Eski Yunan dü şünürleri tarafından
bulunmu ştur, ancak Fi sayısını kimin tanımladığı kesin olarak belli değ ildir. Eski Yunan
düş ünürlerinin bazılarının, Fi sayısının yerine (to) sayısını kullandıkları da bilinmektedir.
M.Ö. 500’lü yıllarda yaş amı olan tüm zamanların en büyük matematikçilerinden biri
olan Pisagor (Pythagoras), altın oranla ilgili a şa ğıdaki düş üncelerini dile getirmi ştir:
Bir insanın tüm vücudu ile göbeğ ine kadar olan yüksekliğ inin oranı, bir pentagramın
uzun ve kısa kenarlarının oranı, bir dikdörtgenin uzun ve kısa kenarlarının oranı, hepsi
aynıdır. Bunun sebebi nedir? Çünkü tüm parçanın büyük parçaya oranı, büyük parçanın
küçük parçaya oranına eş ittir.
Altın oran, günlük yaş antımızda, matematiğin estetik güzelli ğe etki ettiğ i her alanda
karş ımıza çıkan bir kavramdır. Altın oranın çok çeş itli tanımları verilebilir ama altın oran,
neticede matematiksel bir kavramdır ve de ğeri de 1,618033.... olarak devam eden ondalık bir
sayıdır. Altın oranın matematiksel anlamına geçmeden önce altın oranın karş ımıza çıktığ ı bazı
alanlara değ inelim.
Altın oran, örneğ in bir dikdörtgenin göze en estetik gözükmesi için uzun kenarı ile
kısa kenarı arasındaki orandır. Buna benzer olarak, bir do ğru parçasının ikiye ayrıldığında
göze en ho ş gelen ikiye ayrılma oranıdır. Altın oran, sadece dikdörtgen ve doğ ru için değ il,
neredeyse tüm geometrik cisimler ve yapılar için kullanılabilir.
Altın oranın matematiksel açıdan basit bir tanımı şu şekilde yapılabilir:
Altın oran, 1 sayısına eklendi ğinde kendi karesine e şit olan iki sayıdan biridir. Altın
oran 1,618033.... olarak devam eden ondalık sayıdır. 1 sayısına eklendiğ inde kendi karesine
eş it olan di ğer sayı da - 0,618033... olarak devam eden ondalık sayıdır.
Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM