ABAKÜSLER - 1 - Matematik Canavarı


REKLAM

26 Mart 2013 Salı

ABAKÜSLER - 1

Abaküs tarihin bildiğ i (muhtemelen) en eski hesap makinasıdır. Encyclopædia Britannica abacus kelimesinin Phoenician dilinde abak (kum) kelimesinden geldi ğinden bahseder. American Heritage sözlü ğü aslı “avak” olan (ibranice) yunanca “ abax,” (toz) kelimesinden geldiğ ini yazar.

Eskiden insanlar sayı sayarken taş ları kullanırlarmış . Zamanla bu taş ları bir sıra halinde kullanarak en sonunda abaküs cihazını geli ştirmiş lerdir . Esasen değ iş ik abaküs türleri vardır.

AZTEK ABAKÜSÜ


JAPON ABAKÜSÜ(SORABAN)


ÇİN ABAKÜSÜ


12 Ekim 1946 Yılında Japonyada Çok i lginç Bir Yarı şma Oldu. Japon Abaküsü O Zamanın En Geli şmi ş Hesap Makinası (A.B.D. Ordusunun) Kar şı Yarış tı Ve Çarpma Hariç Toplama, Çıkartma Ve Bölmede Hesap Makinasını Yendi.
Japon Gazeteleri Bunun Bir Zafer Oldu ğunu Yazarken Amerikan Ordusunun Gazeteleri Abaküsün Zaferinin Şüphe Götürmez Oldu ğunu Yazdılar.

Abaküste 87 654 321


Abaküste İşlem Nasıl Yapılır

TOPLAMA

8 +7 = 15






= 8












=15






ÇIKARMA

26 – 18 = 8





Onlar basamağ ından onlar, birler basamağ ından birler çıkartılır.












Faydalı Semboller: 
÷ × ½ √ ∞ = ≠ ≤ ≥ ≅ ≈ ~ ⇒ ±  ∈  Δ θ ∴ ∑ ∫ • π -¹ ² ³ ° ( ) [ ] a b ∠   ∟ ´ ´´     || Δ |x-y{ } ∩ ∪ ⊆ ⊂ ⊄ ⊇ ⊃ ⊅ ⊖ |A| Ø  1    
REKLAM